ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

اگرچه نرم افزار هاي مديريتي شركت پگاه سيستم به مديران در اداره سازمان ها كمك فراواني مي كند اما منحني رشد مديران تازه کار در بسياري از موارد داراي لحظاتي است که گاه از هر طنزي خنده دارتر و گاه از هر تراژدي سوزناکي اندوهناک تر است.

در سازمان هاي بزرگ وقتي مديري را به هر دليل به سمت مديريت منصوب مي کنند چه بسيارند کارکنان و مشترياني که از نحوه کار و شيوه ارتباطي مدير جديد چنان آزرده مي شوند که يا سازمان را به کلي ترک يا با شکيبايي فقط تحمل مي کنند!

در اين باره ادبيات برخي مديران نيز براي خود داراي جملات و استعاراتي است که فقط برخي از کارکنان و مشتريان مستقيم آن مدير معني آن اشارات يا جملات را درک مي کنند.

در کتاب (طنز مديريتي) نويسنده اي خوش فکر به اين ادبيات ارتباطي پرداخته و معني برخي از عبارات اين گونه مديران را به شکل زير بيان داشته است.

براي نمونه در بسياري از سازمان ها وقتي برخي مديران مي گويند:

خيلي جالب است- يعني اينکه مخالفم.

مخالف نيستم- يعني اينکه مخالفم.

کاملا مخالف نيستم- يعني اينکه شايد حق با شما باشد، ولي اهميتي نمي دهم.

بايد کمي انعطاف به خرج دهيد- يعني اينکه چه بخواهيد چه نخواهيد بايد انجامش دهيد.

در اين مورد از روشي تازه پيروي خواهيم کرد- يعني اينکه طبق نظر من عمل خواهيم کرد.

پاسخ اشتباه داديد- يعني اينکه حرفي برخلاف انتظار من زديد.

بايد به فکر بازار باشيم- يعني اينکه فعلا از اخلاقيات صرف نظر مي کنيم.

غيرممکن است، عملي نيست و کارآيي ندارد- يعني اينکه نمي دانم چطور انجامش دهم.

از طرح اين پرسش تشکر مي کنم- يعني اينکه روابط عمومي طي يادداشتي يک پاسخ دقيق داده است.

و شايد ده ها جمله کوتاه و بلند ديگر که منظور گوينده از آن چيز ديگري است.

در اين ميان هستند مديراني که چندان اهل گفت وگو نيستند بلکه فکر مي کنند که کارکنان و مشتريان بايد از فرم چهره و حرکات بدن آنها بفهمند که منظورشان چيست و چه مي خواهند و به قولي اين گروه از مديران پيرو زبان بدن يا آنچه به آن (تُن گفتار) مي گويند هستند.

اين گروه از مديران که بسيار اهل مدهاي مديريتي هستند به سرعت تحت تاثير آخرين مدهاي مديريت قرار مي گيرند و از آنجا که درباره طبيعت متفاوت و گاه متضاد انسان ها چيزي نمي دانند تصور مي کنند که انسان در برابر پيام هاي گوناگون محيط واکنش هاي دقيقا يکساني از خود نشان مي دهد.

مديريت ارتباطات

اندره ژيد در جايي گفته همه حرف هاي گفتني گفته شده است ولي باز هم بايد گفت چون کسي گوش نمي دهد.

در اين باره جان ماکسول در کتاب ارتباطات خود به نکاتي اشاره مي کند که برخي از آنها به شرح زير است. او مي گويد: ريشه بسياري از مشکلات ما در سازمان ها از نبود برنامه، ايده و فناوري نوين نيست بلکه بيشتر ناشي از ضعف ما در برقراري ارتباط موثر با ديگران است.

مديري که به استراتژي اثربخشي دست يافته چنانچه نتواند اين استراتژي و چگونگي پياده سازي آن را با همکاران خود در ميان بگذارد در اجراي برنامه هاي خود دست تنها مانده و بود و نبود آن استراتژي بي همتا يکي خواهد بود.

تنها نيمي از وظيفه مدير يافتن راه است و نيم ديگر آن يافتن راهي است به قلب همسفران تا در ميانه راه تنها نماند.

ماکسول در ادامه مي گويد: پيتر دراکر حتي سهم قسمت دوم را بيشتر مي داند و معتقد است که 60 درصد مسائل مديران ناشي از ارتباطات غلط است.

مهارت هاي ارتباطي براي مديران يکي از موضوعاتي است که در دهه هاي اخير مورد توجه بسياري از صاحبنظران مديريت قرار گرفته است.

 چند پيشنهاد ساده

مديران در دنياي ايما و اشاره ها- نوشتارها و گفتارها عمل مي کنند. بيشتر وقت مديران در ارتباط با ديگران مي گذرد و اين ارتباطات گفتاري و نوشتاري نه تنها براي کسب شغل، بلکه در عملکرد موثر کاري نيز حياتي و داراي اهميت بسيار است. در ادامه به چند پيشنهاد ساده براي ايجاد يک ارتباط اثربخش مي پردازيم.

خواندن متون نظم و نثر

يکي از مديران باسابقه و خوشفکر کشورمان درباره چگونگي تقويت مهارت هاي نوشتاري و به ويژه گفتاري توصيه مي کرد که از مطالعه کتاب هايي چون گلستان سعدي و اشعار شاعران غفلت نورزيد و آثار نظم و نثر برتر را به شکل جدي مطالعه کنيد، زيرا تاثير بسزايي در تقويت مهارت هاي ارتباطي شما خواهد داشت.

ارتباط برقرار کردن کافي نيست- توضيح دهيد

مديران برتر مي دانند که براي اقناع مخاطب خود بايد از انرژي و اشتياق استفاده کنند و در بيان مفاهيم خود به قدر کافي موضوع را آشکار سازند.

ارتباط خود را با محک خرد بسنجيد

مديران هوشيار مي دانند که پيش از ارسال پيام بايد از خود اين پرسش ها را بپرسند:

    - پيام ارسالي چه ارزشي براي مخاطب يا مشتري دارد

    - پيام با هدف ايجاد چه انگيزه اي طراحي و ارسال شده است

    - پيام با اصول اوليه اخلاقي و انساني تا چه اندازه نزديکي دارد

    - پيام در نزد اهل منطق تا چه اندازه منطقي و خردمندانه است

و اگر نتوانستيد پاسخ دقيق و قابل قبولي براي اين پرسش ها بيابيد پيام هاي خود را مورد ارزيابي اساسي قرار دهيد.

ساده گرا باشيد

بسياري از مردم امروزه به سادگي بها مي دهند و خواستار ارتباط مستقيم و بي واسطه و طراحي کارآمد آن هستند. بنابراين پيچيدگي هاي غيرضروري سازمان خود را شناسايي کنيد و به دنبال راهي براي کاهش آشفتگي و بي نظمي در سازمان تحت مديريت خود باشيد و به ياد داشته باشيد که شيوه ارتباطي شما روزي مي تواند به عنوان يک طنز در ستون روزنامه اي نوشته شود.

 

منبع: دنياي اقتصاد

درخواست بازدیدکننده

نام(*)

شماره تماس(*)

ایمیل(*)

نام شرکت

درخواست شما(*)