امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

بسياري از کارشناسان و صاحب نظران دنياي مديريت و رهبري بر اين اعتقادند که وظيفه و کارکرد اصلي مديران يک چيز بيشتر نيست و آن استفاده حداکثري و فوق العاده از توانمندي هاي کارکنان و تبديل افراد معمولي به کارکناني برجسته و تاثيرگذار است؛ بدون اينكه از نرم افزار هاي مديريتي و نرم افزار هاي حسابداري شركت پگاه سيستم استفاده كنند.

اين وظيفه اگر چه در نگاه اول ساده به نظر مي رسد اما در عمل فرآيندي پيچيده و دشوار است و موفقيت در آن است که موجب متمايز شدن مديران بزرگ و اثرگذار از مديران معمولي مي شود. با سيري در احوال و عملکرد مديران بزرگ و برجسته تاريخ معاصر در مي يابيم که آنها داراي نقاط اشتراک مشخصي بوده اند که موجب شده آنهايي که در ابتداي دوران مديريتشان، جوان و خام بوده اند به سرعت به مديراني بزرگ و شاخص تبديل شوند. در ادامه اين مطلب به هفت ترفند و راهکار کليدي براي تبديل مديران معمولي به مديران بزرگ و تاثيرگذار اشاره خواهد شد.

ترفند شماره 1: نگرش هاي بزرگ و باشکوهي داشته باشيد

مي گويند اگر مديران معمولي از پله ها عبور مي کنند مديران بزرگ از همان پله ها مي پرند و گام هايي اساسي و مصمم به سوي موفقيت برمي دارند. آنچه باعث بزرگي و موفقيت يک مدير مي شود، درجه بزرگي نگرش ها و اثرگذاري ديدگاه هايي است که او در سر مي پروراند. اگر يک مدير از کارکنانش انتظار دارد ايده هاي نو و بزرگ ارائه دهند، در وهله اول خودش بايد چنين باشد و بزرگ بودن نگرش ها و ايده هايش را به رخ کارکنان بکشد. علاوه بر اين بايد دانست که بزرگ منش بودن يک مدير فقط به سخنان و گفتار او محدود نمي شود و بايد در کردار و رفتار او نيز متبلور شود. يک مدير بزرگ کسي است که پاره اي از کارها يا رفتارهاي اشتباه کارکنان را ناديده مي گيرد و در برخي موارد ديگر کاملا قاطعانه و سريع عمل مي کند و از اين طريق به صورت غيرمستقيم به کارکنانش درس مي دهد.

ترفند شماره 2: شفاف باشيد

اگر دست به پنهان کاري و ابهام آفريني بزنيد، نمي توانيد مدير بزرگي باشيد. کارکنان از شما انتظار دارند به طور شفاف به گزارش ها و فعاليت هاي آنها پاسخ دهيد و راه حل هاي مشخص و واضحي را براي آنها تعيين کنيد. آنها از هر گونه ابهام و ايهام و دو پهلو سخن گفتن شما بيزارند و آن را نشانه درماندگي و سردرگمي شما مي دانند. شفافيت مديران در برخورد با کارکنان راه را بر هر گونه سوءاستفاده هاي احتمالي کارکنان از سخنان مبهم و دوپهلوي مديريت مي بندد و به اين ترتيب اوضاع تحت کنترل مديران قرار مي گيرد.

ترفند شماره 3: از خود پختگي نشان دهيد:

ترفند شماره4: هميشه انعطاف پذير باشيد:

مديران بزرگ به درستي مي دانند که محور و مرکز همه کارها نيستند و بخش عمده کارها توسط کارکنان انجام مي شود. در بسياري از موقعيت هاي کاري، نشان دادن انعطاف پذيري و خودداري مديران از ورود مستقيم به قضايا و تصميم گيري ها اين امکان را به کارکنان مي دهد تا خود به طور مستقيم تصميم گيري و عمل کنند که در اغلب اين موارد تصميمات به مراتب بهتري اتخاذ مي شود و نتيجه کار درخشان تر خواهد بود. يک مدير انعطاف پذير بيشتر از آنکه به دنبال جواب دادن به سوالات و تعيين تکليف کردن براي افرادش باشد، به صحبت ها و پيشنهادهاي آنها گوش مي دهد و از ايده هاي آنها بهره مي برد و به همين دليل هم هست که موفق تر از مديران بدون انعطاف عمل مي کند.

ترفند شماره 5: مسووليت پذير باشيد تا ديگران نيز مسووليت پذير باشند:

مديران بزرگ و برجسته به اصل مسووليت پذيري و پاسخگويي به شدت پايبند هستند و از اين طريق هم خود به مسووليت ها و اقداماتشان پايبند مي مانند و هم کارکنانشان را اين گونه بار مي آورند. آنها همچنين خود را در قبال شکست ها و عملکرد ضعيف کل سازمان مقصر و پاسخگو مي دانند و از بار اشتباهات سازماني شانه خالي نمي کنند. آنها در واقع عملکرد و اقدامات خود را نيز زير ذره بين قرار مي دهند و خودشان را ارزيابي مي کنند. آنها از بروز هرگونه خطا و عملکرد نادرست در مجموعه کارکنان نه به عنوان ابزاري براي مچ گيري و کوبيدن کارمندان، بلکه به مانند يک فرصت يادگيري و شناسايي مشکل نگاه مي کنند و اين گونه است که تهديدها توسط مديران قابل به فرصت تبديل مي شوند.

ترفند شماره 6: از نزديک دستي بر آتش داشته باشيد:

مديران بزرگ کساني هستند که به طور مداوم از قالب مديريتي و نظارتي خود خارج مي شوند و نقش يکي از اعضاي تيم هاي کاري را بر عهده مي گيرند. آنها نه فقط به دستور دادن بلکه به اجراي دستوراتي که خود صادر کرده اند، اقدام مي کنند و به اين ترتيب به الگوهاي کاري کارکنانشان تبديل مي شوند. افرادي که زيردست چنين مديراني کار مي کنند نيز از اين خصلت مديرانشان لذت مي برند و آنها را تحسين مي کنند.

ترفند شماره 7: بزرگ باشيد و کارکنانتان را بزرگ کنيد:

مزيت اصلي و تعيين کننده شرکت هاي موفق چيزي نيست مگر قرار داشتن يک مدير و رهبر کبير و مقتدر در راس آن که هم خود جزو استعدادهاي برتر باشد و هم زمينه مساعدي را براي بروز و تقويت استعدادهاي نهفته در درون کارکنان فراهم آورد. يک مدير بزرگ هيچ گاه از بزرگ و موفق بودن کارمندانش احساس خطر نمي کند و نگران اين نيست که آنها از او پيشي بگيرند و جاي او را تصاحب کنند چون خود در مقام و موقعيتي بسيار بالاتر از آنها قرار دارد و به رشد و تعالي مستمر خود ادامه مي دهد.

 

منبع: دنياي اقتصاد

درخواست بازدیدکننده

نام(*)

شماره تماس(*)

ایمیل(*)

نام شرکت

درخواست شما(*)