ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

 

اغلب مديران و رهبران بزرگ و تاثيرگذار جهان داراي خصوصيات مشترکي هستند که اين خصوصيات هم موجب محبوبيت و احترام آنها نزد ديگران مي شوند و هم کارکنان سازمان هاي تحت رهبري آنها را به کار بيشتر و بهتر و افزايش بهره وري تشويق مي کنند. فردي که به تازگي به مقام مديريت و رهبري يک شرکت يا تيم رسيده است به شدت به ابزاري نياز دارد که خيلي زود از او رهبري بزرگ و تاثيرگذار بسازد. بنابراين اگر شما هم مي خواهيد به رهبري بزرگ و الهام بخش براي افرادتان تبديل شويد به آنچه در ادامه خواهد آمد توجه کنيد و ببينيد که از کدام يک از آنها برخورداريد.


1) به طور کلي مثبت انديش هستيد


تحقيقات نشان داده که افراد شاد و سرزنده رهبران موثرتري هستند. علت اصلي اين تاثيرگذاري مثبت در الهام بخش بودن و الگو بودن رهبران شاد و مثبت انديش براي کارکنانشان است. به عبارت بهتر نيازي نيست که چنين رهبراني افرادشان را مجبور به خوب کار کردن و افزايش بهره وري كنند، بي آنكه مجبور باشند از انواع نرم افزار هاي حسابداري ويژه شركت هاي جديد شركت پگاه سيستم استفاده كنند چراکه به صورت خودکار و به تبعيت از رهبرشان به افرادي شاد و مولد تبديل مي شوند که ميزان بالاي بهره وري و بازدهي را از خود نشان مي دهند. اين شادي و مثبت بودن بايد واقعي و از اعماق درون مديران باشد تا به کارکنان نيز سرايت کند.


2) از تغييرات نمي ترسيد


تحقيقي که در سال 2016 روي 65 هزار مدير از سرتاسر جهان انجام شد نشان داده که مديران جوان تر، تاثيرگذارتر و کارآمدتر از مديران سالخورده و قديمي هستند. آيا مي دانيد علت اصلي اين مساله چيست؟ پاسخ ساده است: ميل بيشتر مديران جوان براي نوآوري و تغيير دادن شرايط. اين تحقيق ثابت کرد اغلب مديران جوان به خاطر پاک بودن ذهن شان از تجربيات منفي و ناموفق پيشين، داراي نگرشي مثبت نسبت به تغييرات و بهبود شرايط هستند و به همين دليل هم مي توان مديران جوان را «قهرمان تغييرات» دانست.


3) قابل پيش بيني و ثابت قدم هستيد

يک مدير و رهبر کارآمد حتما بايد فردي ثابت قدم و مصمم باشد و از کارهاي هيجاني و از اين شاخه به آن شاخه پريدن پرهيز کند. بلوغ و پختگي عاطفي از جمله ويژگي هاي مديران جواني است که قادرند به نقطه اتکاي کارکنانشان تبديل شوند. يک مدير ثابت قدم و پيگير مانند يک نقطه اتکا و وزنه سنگين در سازمان عمل مي کند که همه مي توانند در بلندمدت به آن تکيه کنند، بدون اينکه از جابه جايي و تزلزل آن نگراني داشته باشند.


4) با افرادتان همبستگي و نزديکي داريد


احساس همبستگي و دلسوزي واقعي مديران و رهبران نسبت به افرادشان يکي از کليدهاي اصلي تاثيرگذاري و موفقيت آنها محسوب مي شود. تحقيقات نشان داده که سودآوري شرکت ها و موفقيت تيم هايي که رهبرانشان نسبت به اعضا احساس همبستگي و نزديکي دارند، پنج برابر تيم ها و شرکت هايي است که فاقد آن هستند. در شرکت ها و سازمان هايي که در آنها نوعي نزديکي و خودماني بودن بين رهبر و کارکنان وجود دارد، تمام کارکنان رشد و موفقيت گروه را موفقيت و پيشرفت خود مي پندارند و با جان و دل براي آن کار مي کنند، درحالي که اگر به جاي اين همبستگي و نزديکي سلسله مراتب سازماني و روابط خشک کاري وجود داشته باشد، همه کارها بر اساس وظيفه کاري و نه وجدان کاري و روابط انساني صورت مي گيرد. در محيط هاي کاري آکنده از همبستگي و دلبستگي يک نوع خودمديريتي و همچنين مديريت در سطح خرد به چشم مي خورد، به اين نحو که تک تک کارکنان به صورت خودجوش و خودخواسته نسبت به انجام وظايفشان عمل مي کنند، بدون اينکه نيازي به نظارت از سوي مافوقشان داشته باشند.


5) به سختي کار مي کنيد


تجربه نشان داده و منطق حکم مي کند که بهترين الگو براي کار کردن اعضاي هر تيمي، کسي نيست مگر رهبر آن تيم و اگر او فردي سختکوش و منظم باشد، همين ويژگي ها در اعضاي تيم تحت رهبري او نيز جاري خواهد شد. بنابراين اگر مي خواهيد افرادتان به خوبي کار کنند و مولد و پربازده باشند، اول از خودتان شروع کنيد. خواهيد ديد که افرادتان نيز به طور خودکار و بدون اينکه به آنها چيزي بگوييد از شما تبعيت خواهند کرد.


6) تصوير روشني از آينده در ذهن خود داريد


يكي از مشکلات و چالش هاي پيش روي بسياري از مديران و رهبران ريشه در اين نکته دارد که آنها فاقد تصويري روشن و مشخص از آينده اي هستند که قرار است براي سازمانشان رقم بزنند و ناگفته پيداست که وقتي يک رهبر نداند چه چيزي در آينده انتظار او و افرادش را مي کشد، نخواهد توانست آنها را به درستي هدايت کند. با اين همه بايد به اين نکته نيز اذعان كرد که تصويرسازي در مورد آينده و روشن ساختن افق هاي پيش رو، امري ساده و آسان نيست و به تعمق و تفکر رهبران نياز دارد.


7) به همکارانتان احترام مي گذاريد


تحقيقي که اخيرا روي بيش از 20 هزار نفر از کارمندان در سرتاسر جهان صورت گرفته، حکايت از آن دارد مهم ترين عاملي که مشارکت و همت کارمندان را تحريک و تقويت مي کند نه پول است و نه ارتقاي مقام، بلکه احترامي است که مديران و رهبران سازمان ها براي کارکنانشان قائل هستند. متاسفانه يکي از اشتباهات مهلک مديران و رهبران تازه کار و کم تجربه اين است که آنها با نوعي احساس غرور و خودبزرگ بيني با زيردستان خود رفتار مي کنند و انتظار دارند هر چه فرمان مي دهند بي چون و چرا انجام شود که تداوم چنين وضعيتي نتيجه اي غير از فاصله گرفتن کارکنان از مديران و رهبران به دنبال نخواهد داشت. تحقيق ديگري که از سوي دانشگاه هاروارد انجام شده نشان داده کارگراني که از طرف کارفرماي خود عزت و احترام ديده اند بيش از 55 درصد نسبت به کارگراني که چنين احترامي را تجربه نکرده اند کارآيي و بهره وري داشته اند و تمايل آنها به ترک شغل تقريبا 50 درصد کمتر بوده است. ايجاد فرهنگ احترام در سازمان به ويژه احترام گذاشتن به زيردست از جمله وظايف کليدي مديران و رهبراني است که مي خواهند تاثيرگذار و موفق باشند.
 

منبع: صادقیم

درخواست بازدیدکننده

نام(*)

شماره تماس(*)

ایمیل(*)

نام شرکت

درخواست شما(*)