ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

 

در ابتدا مفهوم یک کسب و کار نوپا را بشناسیم
اسـتیو بلانک نوپـا( اسـتارتاپ ) را چنیـن تعریـف میکنـد: "شـرکت یـا سـازمانی کوچـک کـه بـا هـدف تبدیل شـدن بـه مدل کسـب وکار قابـل تکـرار و قابـل گسـترش و مقیاس پذیـر تشـکیل شـده اسـت"
اریـک ریـس نیـز آن را: " نهـادی انسـانی کـه بـرای خلـق محصـول یـا خدمتـی نـو در شـرایط عـدم قطعیـت بسـیار سـاخته شـده، می نامـد". و پـل گراهـام: "نوپـا را شـرکتی میخوانـد کـه طراحـی شـده تـا سـریع رشـد کنـد"
درحـال حاضـر اکثـر فعالیتهـای کارآفرینـی کشـور در زمینـۀ کسـب وکارهای کوچـک اسـت. توجـه بـه کسـب وکارهای نوپـا کـه رشـد بالنـده ای دارد، نیازهـا و فرایندهـای متفاوتـی را می طلبـد. الگوسـازی، تسـهیل فراینـد؛ حمایـت قانونـی؛ تشـویق و حمایـت از فضـای خلاقیـت؛ بسترسـازی رسـانه ای و نهـادی ازجملـه ابـزار و روشهایـی اسـت کـه بـرای تقویـت نوپاهـا در کشـور نیـاز اسـت
با بررسی تعداد زیادی از کارآفرینان موفق یک سری الگو هایی بدست می آید ، که در بین بیشتر آن ها یکسان است.

موفقیت ابتدا در ذهن شکل می گیرد و سپس در دنیای بیرون از ذهن به واقعیت تبدیل می شود .

 

راههایی برای داشتن یک کسب و کار موفق


• شور و اشتیاق محرکی ست برای پیشرفت یک کسب و کار


دو به شک بودن چیزی است که باعث می شود بسیاری از کسب و کار های موفق با تحمل شکست های پیاپی دیگر نتوانند موفق شوند. پشتکار چیزی است که باعث می شود اگر چه کسب و کار شما در یک نقطه گیر کرده باشد، اما در طول زمان باعث حرکت رو به جلو و بهبود آن خواهد شد.
عمدتا کارآفرینان با انبوهی از نصیحت های گوناگون همکاران، دوستان و آشنایان یا حتی افراد کاملا غریبه روبه رو هستند. اما حتی بهترین نصیحت ها و پند ها نیز اگر در مسیر و جایگاه نادرست استفاده شوند، بی فایده و حتی مخرب نیز خواهند بود.

بنابراین وقتی قدردانی از یک اندرز خوب ارزش و جایگاه خود را دارد، استفاده درست از آن و توجه به حس درونی تان نیز بسیار مهم است. اغلب اولین ایده شما بهترین بوده و اولین عملکردتان صحیح است. علاوه بر این اگر با مشکلی مواجه شدید، هیچ کس جر شما مسوول نیست و نباید سرزنش شود.


• مدیریت ریسک


مدیریت ریسک یکی از مهم ترین شاخصه های یک کارآفرین موفق است. کارآفرینان موفق ترجیح می دهند قدم های کوچک بر دارند و ریسک های کوچک تری کنند تا اگر شکست خوردند بتوانند دوباره با یک ایده ی نو کسب و کار خود را ارتقاء دهند. وقتی ریسک های کوچکی می کنیم، موفقیتهای کوچک تری بدست میاوریم و شکستهایمان به حداقل خواهد رسید .
.تمام کار آفرینان باید طوری رفتار کنند که انگار سرمایه اصلی از آن خود آنان است
پس از مدتی اغلب کارآفرینان با این باور که از سرمایه شخص دیگری استفاده می کنند، اشتیاق خود را از دست می دهند
یک کسب وکار موفق نمی تواند نسبت به منابع خود غفلت داشته باشد.


• پشتکار برای انجام کارها در سریع ترین زمان


کارآفرینان کسانی هستند که دائم در تکاپو و جنبش برای رسیدن به موفقیت ایده خود هستند. آن ها کسانی هستند که تنبلی نمی کنند و 24 ساعته کار می کنند. آن ها می دانند تا رسیدن به موفقیت، مسافرت تعطیل است. آن ها می دانند که اگر یک روز حال کار کردن نداشتند، مجبورند برای موفقیت آن روز را بیشتر از روز های دیگر کار کنند


• به جای حرف زدن بیشتر گوش می دهند


با حرف زدن نمی توان چیز زیادی آموخت. شما با همفکری با اعضای گروهتان نکات بسیاری را خواهید آموخت. یک مدیر خوب و موفق ابتدا گوش فرا می دهد سپس حرف می زند. این رفتار به شما این امکان را می دهد تا قبل از بررسی موقعیت تمامی جوانب را درنظر بگیرید. فایده استخدام بهترین افراد چه خواهد بود، اگر شما زمانی را برای گوش دادن به صحبت ها و نظرات آنها اختصاص ندهید؟!

• برنامه ریزی می کنند


برنامه ریزی دقیق یکی از کارهاییست که این افراد انجام می دهند. آن ها برای تمام وجوه کسب و کار خود برنامه ریزی می کنند. آن های برنامه ی راهبردی کسب و کار خود را می نویسند و هر روز آن را رصد می کنند، تغییر می دهند تا جایی که به موفقیت برسند. برنامه ی خود را بر روی کاغذ می نویسند و آن را از ذهن خود خارج می کنند. آن ها می دانند برای موفقیت، یک ذهن درگیر سم است. پس تا می توانند ذهن خود را پاک نگه می دارند
• کارآفرینان سخت کار نمی کنند، بلکه با هوش کار می کنند
هیچ شکی از خود نداشته باشید که آیا پیروز می شود یا خیر، بدانید که با برنامه ریزی و پشت کار حتماً موفق می شوید. همیشه یادتان باشد که مهم ترین قسمت زندگی شما کدام است و همیشه به طرف بهبود آن قدم بردارید.

• برای خود اعتبار می سازند و تیمی قوی و یکپارچه می سازند


کمک به دیگران، صداقت، تکریم ارباب رجوع، کیفیت متمایز از دسته چیز هایی است که برای شما اعتبار می سازد. اگر شما اعتبار نداشته باشید، نه کسی حاضر است در کسب و کار شما سرمایه گذاری کند و نه مشتری حاضر است محصول شما را بخرد.
ساختن تیمی که برای تشکیل یک برند نیاز است، تیمی یک پارچه است. تیمی که تمام مهارت های مورد نیاز کسب و کار شما را داشته باشد و همگی یک ارزش یکسان داشته باشند.

 

درخواست بازدیدکننده

نام(*)

شماره تماس(*)

ایمیل(*)

نام شرکت

درخواست شما(*)